Lĩnh vực

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

Trang chủ » Văn bản pháp quy » 08/2010/TT-BTC

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 08/2010/TT-BTC :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 14/01/2010
Đơn vị ban hành: Khác
Thời gian có hiệu lực: 01/03/2010
Cấp hiệu lực: Thông tư
Người ký:
Trích dẫn: Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
Nội dung:
Từ khóa: Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 93/2009/QĐ-TTg ngày 10/7 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 4 điều 21 Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu
Văn bản đính kèm