Trang chủ » Văn bản pháp quy

Văn bản pháp quy

Số hiệu văn bản:
Từ khóa/Trích yếu:
Đơn vị ban hành:
Cấp hiệu lực:
Loại văn bản:
Thời gian từ: đến (Định dạng mm/yyyy)
  • Cây pháp lý: Năng lượng  
Có tất cả: 135 văn bản.
Số hiệu văn bản Trích dẫn nội dung Ngày ban hành
124/2008/TT-BTC Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc thu phí và lệ phí cấp Giấy phép hoạt động điện lực 19/12/2008
153/2008/QĐ-TTg Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điều tiết điện lực thuộc Bộ Công Thương 28/11/2008
11/2008/TT-BCT Thông tư của Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự, thủ tục mua bán điện với nước ngoài 22/10/2008
112/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi 20/10/2008
112/2008/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi 20/10/2008
18/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành quy định về biểu giá chi phí tránh được và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các nhà máy điện nhỏ sử dụng năng lượng tái tạo 18/07/2008
15/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, trình tự và thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, thu hồi và quản lý sử dụng giấy phép hoạt động điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 32/2006/QĐ-BCN ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp 01/07/2008
12/2008/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện 17/06/2008
10/2008/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật dầu khí 2008 03/06/2008
10/2008/QH12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dầu khí số 10/2008/QH12 03/06/2008
15/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành khung giá bán buôn điện cho khu công nghiệp 31/12/2007
06/2007/QĐ-BCT Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện lực 17/10/2007
35/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy trình khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia 02/08/2007
35/2007/QĐ-BCN Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định Khởi động đen và khôi phục hệ thống điện quốc gia 02/08/2007
121/2007/NĐ-CP Quy định đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí 25/07/2007