Lĩnh vực

{category_menu}

Điều ước & Hiệp ước quốc tế

{field_menu}
Trang chủ » Văn bản pháp quy » 44/2010/NĐ-CP

Văn bản pháp quy

Thông tin văn bản số: 44/2010/NĐ-CP :
Hiệu lực: Hiệu lực
Ngày ban hành: 20/04/2010
Đơn vị ban hành: Chính phủ
Thời gian có hiệu lực: 15/06/2010
Cấp hiệu lực: Nghị định
Người ký:
Trích dẫn: Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 142/2007/NĐ-CP ngày 05/9/2007 của Chính phủ
Nội dung:
Từ khóa: sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
Văn bản đính kèm