Trang chủ » Liên hệ

Liên hệ

Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương:

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Điện thoại: (04) 22202584
Email: vpc@moit.gov.vn

Vụ trưởng: Trương Quang Hoài Nam

Điện thoại: (04) 22205489
Email: namtqh@moit.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Danh Lam

Điện thoại: (04) 22205491
Email: lamnd@moit.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Hoàng Xuân Bắc

Điện thoại: (04) 22205492
Email: bachx@moit.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Lê Đình Bá

Điện thoại: (04) 22202585
Email: bald@moit.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Sinh Nhật Tân

Điện thoại: (04) 22205490
Email: tannsn@moit.gov.vn

Phó Vụ trưởng: Nguyễn Anh Sơn

Điện thoại: (04) 22202587
Email: sonna@moit.gov.vn

Phòng Tổng hợp, Tuyên truyền và Hỗ trợ pháp lý:

Lại Thị Lan Hương – Phó Trưởng phòng
Điện thoại (04) 22202584
Email: huongltl@moit.gov.vn

Phòng Luật pháp quốc tế:

Nguyễn Việt Hùng -  Phó Trưởng phòng
Điện thoại (04) 22205493
Email: hungnvi@moit.gov.vn

Phòng Xây dựng pháp luật I (thương mại):

Phạm Đình Thưởng – Phó Trưởng phòng
Điện thoại (04) 22205527
Email: thuongpd@moit.gov.vn

Phòng Xây dựng pháp luật II (công nghiệp)

Lê Bá Ngọc – Phó Trưởng phòng
Điện thoại (04) 22205494

Email: ngoclb@moit.gov.vn